Polítiques i normes aplicables a TAI

Termes i condicions

Condicions generals

Per convertir-se en client de TAI, es condició necessària que el client accepti aquests Termes d'Ús, els quals configuren un contracte legalment vinculant. TAI es reserva el dret de esmenar aquests Termes d'Ús en qualsevol moment i publicar la seva actualizació en aquest mateix lloc, l'entrada en vigor dels nous termes o modificacions es farà efectiu trenta dies després de la publicació.

Descripció del servei

TAI presta a grans trets els següents serveis;

 • Per a qualsevol tipus d'equip o dispositiu informàtic:
  • Instal·lació
  • Configuració
  • Reparació
  • Manteniment
 • Suport i ajuda a persones, per a equips informàtics:
  • Assistència remota
  • Assistència presencial
  • Formació
 • Serveis internet:
  • Disseny i programació web
  • Allotjament web
  • Gestió i manteniment web
  • Posicionament: SEO, SEM
 • Altres prestacions:
  • Assessorament

La definició completa de les actuacions, pot trobar-la aquí.

Els nous usuaris es comprometen a abonar l'import corresponent per alta de servei, TAI es reserva el dret d'eximir el pagament d'aquest als clients amparats, en campanyes promocionals o en altres circumstàncies especials.

Les nostres tarifes i condicions de les mateixes es troben disponibles en el nostre Llistat de preus, aquestes poden ser objecte de canvis a discreció exclusiva de TAI.

El ús inadequat, en totes les serves formes, tals com violació de drets d'autor, allotjament de material il·legal, spam, virus, phising ... queda totalment prohibit, TAI cesarà el servei al client que així operi, sense que aquest tingui dret a percebre cap tipus de reemborsament.

El client disposa de l'interfaç d'usuari per comunicar-se, a mes dels canals detallats en la secció contactar.

Condicions particulars dels serveis

Serveis i assistències

 • L'alta inclou el concepte així com la instal·lació i configuració del sistema remot per a teleassistència. No reemborsable.
 • Els preus de les assistències addicionals són vàlides amb alguna modalitat contractada.
 • El còmput d'una Assistència es limitarà a un màxim de 90 minuts (inclou 30 minuts de gràcia), de caràcter no fraccionable, donant lloc al càrrec d'una altre Assistència per tram addicional.
 • Existeix la possibilitat d'assistència urgent en dies festius, amb un càrrec addicional per aquest concepte, subjecte a disponibilitat del nostre equip. Per a clients subscrits es facturarà amb la tarifa Assistències addicionals urgències i festius, el que suposa un estalvi mínim per terme mitjà del 30% respecte la modalitat sense subscripció (amb l'afegit de fins un 50% de temps adicional, per a l'actuació oferta).
 • En la facturació sense subscripció es cobra un Servei complet (60 minuts) i el temps restant per fraccions de 30 minuts.
 • Existeix la possibilitat d'assistència urgent en dies festius, amb un càrrec addicional per aquest concepte, subjecte a disponibilitat del nostre equip. Per a clients no subscrits es facturarà amb la tarifa Serveis festius i urgències.
 • TAI es reserva el dret de facturar amb caràcter d'urgència, totes aquelles; consultes, intervencions, incidències, averies, serveis o assistències que siguin ateses i/o solucionades en un termini màxim de 72 hores, des del moment del seu coneixement.
 • El client podrá sol·licitar, sota expresa petició, urgència o celeritat en la seva reparació, degut a la mobilització de recursos que mereix tal exigència, TAI podrà facturar al cliente a raó de la tarifa Assistències addicionals urgències i festius o Serveis festius i urgències, segons correspongui.
 • Les reparacions que impliquin el trasllat del equip i/o material a les nostres instal·lacions, i com a conseqüència siguin efectuades en el nostre SAT (Servei d'Assisstència Tècnica) seran facturades a raó de la modalitat Avançada.
 • Els plans formatius facturaran a raó de modalitat Avançada en els casos de formació a distància, i a raó de modalitat Premium en el cas de formació presencial.
 • Les tasques de programació, recuperació de dades facturaran a raó de la modalitat Premium.
 • Les actuacions de disseny, programació, SEO, SEM, SMO i suport web es valoren raó de la modalitat Premium.
 • La confecció del pressupost suposarà un cost de 69.99 € per equip pressupostat, en cas que el client rebutgi aquest, per qualsevol que fos el motiu..
 • La cobertura de les assistències i serveis en cap cas cobreix; materials, consumibles, components així com qualsevol altre material, igualment tampoc cobreix el cost de les aplicacions, utilitats, programes i sistemes operatius o altres immaterials. Conseqüentment aquests seran facturats a part del servei prestat.

Serveis web

 • El seu propi domini, el que vosté desitgi (com, net, org, es... No inclosos dominis de tarificació diferenciada), subjecte que aquest es trobi lliure. Vàlid només per a la modalitat d'allotjament anual.
 • Fins 5 comptes de correu (2,99 €/mes per compte).
 • Fins 5 subdominis (2,99 €/mes per subdomini).
 • Fins 5 bases de dades MySQL (2,99 €/mes per base de dades).
 • Espai web 500 Mb/mes (0,99 €/mes per 100 Mb addicionals).
 • Servei Cloudfront (4,95 €/mes por bloque de tráfico de 10 Gb)
 • Transfèrencia 5000 Mb/mes (1,99 €/mes per 1000 Mb addicional).
 • Ip dedicada (39,99 €/anual adicional)
 • Certificat SSL (59,99 €/anual addicional)
 • Un servidor web allotjarà el seu contingut
 • Copia de seguretat única, pàgina i base de dades (2,99 €/mes addicional).
 • Copia de seguretat en suport físic, inclou enviament certificat (59,99 €/copia).
 • Dades estadístiques del ús de la seva pàgina amb tecnologia Google Analytics.

Condicions generals

 • Quotes i subscripcions periòdiques seràn abonades per anticipat.
 • Qualsevol servei amb suscripció (manteniment i serveis d'allotjament web) iniciarà el còmput de servei a partir de la data de prestació del servei o recepció del pagament (data del fet que abans es produeixi), la data de finalització de la cobertura serà la equivalent a la modalitat contractada, a rao de 30 dies naturals per mes de servei.
 • L'abonament de les quotes del servei de manteniment pot realitzar-se pels següents mitjans de pagament: Transfèrencia bancària, Targeta de crèdit, PayPal, Domiciliació bancària.
 • TAI es reserva el dret d'excloure qualsevol dels mitjans de pagament anteriorment citats. Així doncs l'acceptació dels diferents mitjans de pagament ha d'entendre's com una facilitat oferta al client, i en cap cas podrà ésser objecte d'exigència.
 • Els diferents mitjans de pagament mencionats poden estar subjectes a despeses, tarifes, recàrrecs o costos addicionals pel seu procés, en tots els casos serà el client qui asumirà el cost d'aquests de forma íntegra.
 • En els serveis realitzats a domicili només s'acceptarà com forma de pagament: efectiu.
 • S'exclou en especial les següents formes de pagament: xecs, pagarés i lletres de canvi.
 • La devolució de rebuts o no abonament de les quotes implicarà la suspensió del servei i la atribució de costos associats al propi impagament, el servei no serà restaurat fins que les quantitats pendents de pagament no siguin satisfetes per Transfèrencia bancària.
 • El client té dret a la seva factura, en cas de desitjar-la haurà de sol·licitar-la un cop hagi abonat formalment els honoraris. TAI en la seva contribució pel medi ambient emet totes les seves factures en format electrònic, per defecte. Si desitja una factura en format paper haurà de comunicar-ho de forma expressa i abonar l'import corresponent a despeses administratives.

Tarificació per minuts

El client si ho desitja podrà sol·licitar la tarificació per minuts (haurà d'expressar-ho abans de la prestació del servei), pel que s'aplicarà la següent taula (aquests conceptes no inclouen el corresponent IVA aplicable).

Servei dies laborables
Temps Estàndard Avançat Premium
Minut 1 +21.50 € +51.50 € +71.50 €
Per minut transcorregut +0.75 € +1.75 € +2.42 €
Servei fora d'horari, festius i urgències
Temps Estàndard Avançat Premium
Minut 1 +34.50 € +76.50 € +91.50 €
Per minut transcorregut +1.75 € +3.87 € +4.62 €

Comissions, despeses, extres i recàrrecs

A continuació s'enumeren les diferents comissions, despeses, extres i recàrrecs subjectes al servei de TAI, destacar que'ls imports d'aquests conceptes no inclou el corresponent IVA aplicable.

La petició de certs serveis administratius, complementaris al servei contractat, poden comportar l'aplicació de despeses administratives que TAI facturarà segons els següents conceptes.

Despeses administratives
Gestió Import
Emissió factura electrònica 0.00 € per factura
Reemissió factura electrònica 2.99 € per factura
Emissió factura paper 0.00 € per factura
Reemissió factura paper 11.99 € per factura

Quan el client necessiti que ens desplacem al seu domicili, TAI aplicarà la següent taula de despeses de desplaçament.

Despeses per desplaçament efectuat
Tipus Import
Sortida de taller 19.99 € per sortida
Quilometratge +0.59 € per km
Servicios y recargos mínimos por desplazamiento
Distancia en kilómetros Recargos Servicios mínimos
De Hasta Salida taller Kilometraje Otros
0 Km 5 Km Gratuito Gratuito Gratuito 1
5 Km 100 Km 19.99 € 0.59 € Gratuito 1
100 Km 200 Km 19.99 € 0.59 € 25.00 € 2
200 Km 250 Km 19.99 € 0.59 € 50.00 € 3
250 Km 300 Km 19.99 € 0.59 € 110.00 € 3
+300 Km Consultar Consultar Consultar Consultar

L'ús de la nostra pasarel·la de pagaments en línia comporta una serie de costos afegits al servei prestat. Les següents comissions, despeses, extres i recàrrecs tan sols pretenen compensar el cost de cadascun dels sistemes utilitzats. TAI mostrarà sempre l'import i concepte de forma detallada en el pas previ a Aceptar presupuesto. Per a informació de l'usuari, aquests es detallen a continuació;

Comissions per mitjans de pagament
Mitjà de pagament Comissió
Transfèrencia bancària 0.00% + 0.00 €
Targeta de crèdit 2.50% + 0.89 €
PayPal 5.00% + 1.79 €
Domiciliació bancària 2.50% + 1.49 €
Comissions per conversió divisa
Divises no Euro 4.00% + 2.99 €
Comissions en base el subtotal factura

En el cas de Hal-Cash no existeix una comissió definida, donada la naturalesa del sistema de pagament, la quantitat final es arrodonida a l'alça d'un múltiple de 20 o 50, depenent de la xifra més propera.

El client podrà disfrutar de les diferents facilitats de comunicació, aquests serveis addicionals, es troben subjectes a la taula de despeses detallada.

Despeses per facilitats
Tipus de facilitats Import
Trucada telefònica nacional (destí fix) 2.99 € + 0.05 € per minut
Trucada telefònica nacional (destí mòbil) 5.99 € + 0.20 € per minut
Trucada telefònica internacional (destí fix) 8.99 € + 0.50 € per minut
Trucada telefònica internacional (destí mòbil) 11.99 € + 1.50 € per minut
Enviament SMS 0.99 € per SMS
Enviament MMS 1.99 € per MMS
Trucada VoIP (Skype) 0.00 € + 0.00 € per minut
Correu electrònic 0.00 € per missatge
Enviament correu ordinari 1.49 € per correu ordinari
Enviament correu certificat 4.49 € per correu certificat
Enviament correu urgent 8.99 € per correu urgent
Imports facturables per facilitats iniciades per TAI

TAI es reserva el dret d'eximir al client de les despeses per facilitats.

Els errors imputables al client en el procés de pagament, com poden ser duplicitat de pagaments o altres, implicarà unes despeses administratives bàsiques de 11.99 € per operació errònia, a més del recàrrec del 10.00% sobre el total facturat a retornar, ens referirem a la quantitat total d'aquests com a Despeses de restitució.

Pel càlcul de les Despeses de devolució de rebuts e impagats es computarà 39.99 € per rebut retornat o impagat, a més haurà d'afegir-se un recàrrec del 12.50% sobre el total pendent de pagament.

La negativa, omissió o passivitat del client per no fer efectius els pagaments, corresponents als serveis prestats per TAI, incurrirà en els següents recàrrecs en concepte de reclamació de factures pendents de pagament.

 • Reclams telemàtics (correu electrònic, telèfono o sms) a raó de 19.99 € per reclam.
 • Reclams presencials (in situ) a raó de 49.99 € per reclam.

Altres despeses i recàrrecs
Tipus de recàrrec Import
Despeses de restitució 10.00% + 11.99 € per operació
Despeses de devolució de rebuts e impagats 12.50% + 39.99 € per rebut
Despeses de reclamació telemàtica 19.99 € per reclam
Despeses de reclamació presencial 49.99 € per reclam
Recàrrecs en base el total factura

Reclamacions de pagament

El procediment de reclamació es realitzarà de la següents manera:
 1. A partir dels 3 dies de la detecció d'un impagament, primer intent de conciliació, sense recàrrec, realizat per mitjants telemàtics.
 2. Passats 6 dies de la situació de impagament, si aquesta no ha estat resolta, es reclamarà novament el import deudor de forma telemàtica, al que haurà d'afegir un recàrrec en concepte de reclam telemàtic.
 3. Transcorreguts 9 dies, si la situación no ha estat esmenada, la reclamació pasarà a ser de caràcter presencial en el domicili del client, a més a més de les despeses anteriorment incorregudes, igualment haurà d'afegir un recàrrec en concepte de reclam presencial, arribats aquest punt l'únic mètode de pagament acceptat serà en efectiu. Si no fos possible assistir al domicili del client es repetiria el reclam telemàtic, amb el pertinent cost.
 4. Si el client definitivament no atén els diferents requeriments de pagament, el cas passarà a ésser gestionat pel departament jurídic, que iniciarà la Reclamació por impagament de factura per mitjà de Judici monitori, que serà presentada als jutjats locals que corresponguin a TAI

Descripció de la política de devolucions

No existeix dret a reemborsament, devolució o compensació pel concepte: alta de servei.

Les assistències no consumides en el període asignat es perdran automàticament, un cop vençut el període, sense dret a devolució o compensació de cap tipus.

TAI es reserva el dret a sol·licitar informació personal del propietari per tal de verificar la seva identitat, tot i així per motius de seguritat la devolució de les quantitats afectades es realitzarà sempre sense excepció en un període no inferior a 90 dies. Només en aquest cas, si el client ho desitja, podrà sol·licitar la compensació per servei, que s'aplicarà d'immediat, enlloc de la pertient devolució.Garantia de les reparacions

Aplicació general

 • L'usuari tindrà dret a un resguard dipòsit, que acrediti la estancia del aparato en el SAT.
 • Los equipos que sean reparados en nuestro SAT, seran intervenidos con la mayor brevedad posible.
 • Los equipos reparados, que permanezcan más de 7 días en el SAT después de la comunicación al cliente, facturarán a razón de 5,00 €, en concepto de almacenamiento, por cada día adicional de depósito. Transcurridos 90 días naturales, pasarán a disposición de TAI.
 • La garantía es adicional a sus derechos establecidos por ley.

Reparaciones de hardware

 • Pertenecen a esta categoría todas las reparaciones en los que intervienen elementos físicos.
 • La garantía entra en vigor el día que se comunica la reparación al cliente, o cuando se realiza la entrega del equipo reparado (el hecho primero que se produzca).
 • Las reparaciones tienen una garantía de 90 días.
 • La sustitución por avería del equipo o de cualquier pieza del mismo no implicará una prórroga de la garantía.

Reparaciones de software

 • Las averías por software pertencen a esta categoría.
 • La garantía entra en vigor el día que se comunica la reparación al cliente, o cuando se realiza la entrega del equipo reparado (el hecho primero que se produzca).
 • Las reparaciones de este tipo tienen una garantía de 90 días.
 • La reintervención por avería del equipo no implicará una prórroga de la garantía.
 • Siempre i cuanto sea posible en la entrega del equipo, se realizará una demostración del correcto funcionamiento.

Exclusiones de garantía

La cobertura de garantía no cubre los siguientes supuestos:

 • Daños causados por una instal·lación/reparación incorrecta o negligente, realizada por un técnico o persona no competente.
 • Defectos consecuencia de accidente, abuso, manipulación o intento de reparación.
 • Cualquier acción deliberada o negligente, que atente contra la integridad del propio equipo.
 • Manipulación o almacenaje inadecuado del equipo.
 • Daños producidos por software, malware (virus, spyware, gusanos, troyanos ...), programas mal desarrollados.
 • Daños originados por actualizaciones no aprobadas (programas, sistema operativo, drivers, firmware ...).
 • Daños producidos por aumentos o caídas de tensión de la red eléctrica o provocados por el propio usuario.
 • Las consecuencias derivadas de un desastre natural o meterológico.
 • Cualquier desperfecto o daño derivado de un defecto preexistente a la reparación.
 • Cualquier hecho derivado por falta de mantenimiento i actualización del equipo.
 • L'impagament de factures, rebuts o deutes pendents, es resoldrà amb la immediata invalidació de la seva garantia.

Limitació de responsabilitat

Descripción general

TAI no garantiza la total fiabilidad, disponibilidad o continuidad de este sitio web ni de sus contenidos por motivos; técnicos, de seguridad, control o mantenimiento del servicio, por fallos debidos al servidor que aloja los contenidos o de otros intermediarios o proveedores, así como por ataques informáticos, ni por cualesquiera otros motivos que se deriven de causas que escapen a su control, por lo que se exime de cualquier responsabilidad, directa o indirecta.

TAI velará siempre para mantener la integridad de los equipos objeto de reparación, sin embargo deben considerarse los siguientes puntos.

 • Ciertas averías pueden desencadenar fallos imprevistos, ya sea antes, durante o después de la reparación del equipo. TAI ni su personal serán responsables de ningún daño especial, incidental o indirecto (cualquier pérdida de datos, interrupción, fallo del equipo o pérdida patrimonial entre otros). El cliente asume la responsabilidad por daños derivados de los trabajos de reparación.
 • Es responsabilidad del cliente realizar copia de seguridad de los datos almacenados en el disco duro, TAI no se responsabiliza de las posibles pérdidas de información ocurridas como consecuencia de la manipulación de los equipos entregados para su reparación.

Termes i condicions actualitzats per últim cop el 30/01/2014.

Política de privacitat

Descripció general

Al aceptar la nostra Declaració de Privacitat i Acord d'Usuari al registrar-se, vosté ens dóna permís i consentiment exprés per utilitzar i revelar la seva informació personal de la manera descrita en aquesta Declaració de Privacitat. Així doncs, en compliment de la Espanyola Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), TuAyudaInformática també com TuAyudaInformática, en endavant TAI, actua com a responsable del arxiu automatizat. S'informa als usuaris de les següents consideracions.

Les dades subministrrades seràn incorporades a un fitxer de dades de caràcter personal que es troba debudament registrat a la Agencia Española de Protección de Datos, sota el nom del fitxer "CLIENTES Y/O PROVEEDORES", inscrit amb el codi 2103191197.

Recopilació de dades

En qualsevol dels següents supòsits pot ésser necessari alguna de les seves dades personals:

 • Per registrar una compte a TAI
 • Per tal de realitzar la prestació d'algun servei

Ús de la informació facilitada

TAI, respecta la intimitat de totes les persones que visiten les seves pàgines Web, tota la informació personal i dades que son recopilades i proporcionades s'utilitzaran per a;

 1. Dur a terme els serveis que vosté ens soliciti.
 2. Valoració estadística i millora dels serveis.

En cap cas aquesta informació, serà prestada, venuda, ni distribuïda a altres organitzacions.

Igualment l'informem que les dades facilitades seran incloses en un arxiu de TAI per el compliment i control de la relació comercial o contractual. Part de les millores dels nostres serveis es duen a terme amb la realització de perfils i segmentacions, enquestes així com el enviament de comunicacions comercials, per via postal, telefònica o electrònica, sobre productes i serveis de la nostra empresa.

Drets referents a la informació personal

Queda informat de la posibilitat de exercir els seus drets d'accés, rectificació, oposició i cancelació. Per exercir aquests drets ha de dirigit el seu requeriment al Departament d'Atenció al client, utilitzi el canal que li sigui més cómode.

Comunicació

Excepte en els casos anunciats a continuació TAI es compromet a no utilitzar la seva compte de correu per remetre-li cap altre objecte de comunicació;

 • Un cop finalitzat el procés de registre l'usuari rebrà un correu electrònic automàtic confirmant la inscripció d'aquest.
 • En cas de pérdua u oblit de la seva clau de pas, i per mitjà de la sol·licitud de clau de pas, li serà remesa la seva clau de forma automàtica a la compte de correu registrada.
 • Quan es tracti d'una exigència pròpia per part del usuari (petició d'informació, dubtes ...) per qualsevol dels canals que l'usuari utilitzi.
 • Comunicats o altres informacions referents al servei prestat i la nostra pàgina web, considerats d'interès imprescindible per l'usuari, tals com; suscripció esgotada, factures pendents de pagament o altres informacions.
 • Butlletins, recomacions y/o informacions genèriques de tipus periòdic, la recepció d'aquestes es de caràcter voluntari i es podrà expressar la seva oposició en qualsevol moment per mitjà del propi formulari de registre complet, mitjançant els enllaços del propi butlletí o a través del panell de control de l'usuari.

Enllaços

Aquest lloc web conté enllaços a altres llocs. TAI no es responsable de les polítiques de privacitat de aquests llocs. Aconsellem als nostres usuaris que llegeixin les declaracions de privacitat dels llocs web que recopilin informació de caràcter personal. Aquesta declaració de privacitat s'aplica només a l'informació recopilada per aquesta pàgina web, i els seus subdominis.

Notificació de Canvis

Qualsevol canvi d'aquesta política de privacitat serà disposada en aquest mateix lloc.

Informació de contacte

En el cas que vosté tingui qualsevol dubte o suggeriment respecte la nostra política de privacitat, si us plau, contacti'ns.

Declaració de Privacitat actualitzada per últim cop el 30/01/2014.


Política de cookies

en compliment del punt tercer de l'article 4 del Real Decret-llei 13/2012. Transposició de la directiva 2009/136/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 25 de novembre de 2009, s'integra a la LSSI (Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic) modificant el punt segon del seu article 22. La present política de cookies té per finalitat; informar, documentar i advertir de forma clara i precisa sobre aquestes.

 1. ¿Qué són les cookies?

  Les cookies s'utilitzen de forma generalitzada i són petits arxius de text, que contenen informació amb diferents propòsits. Les cookies són enviades per un lloc web (servidor) en l'acte voluntari de visita d'un usuari, i s'emmagatzemen en el navegador de l'equip visitant, sota consentiment implícit o explícit per part del mateix.

 2. ¿Com són i per a qué s'utilitzen les cookies?

  Les cookies permeten personalitzar la vostra experiència, recuperant informació sobre la seva visita; definint l'idioma preferit, ajudant-lo en el procés de registre, així com en moltes altres opcions. Cal no oblidar que les cookies juguen un paper molt important, ja que de vegades són essencials per a la prestació del servei web.

 3. ¿Quin tipus de cookies existeixen i quines utilitzem?

  Les cookies es classifiquen en les següents categories.

  • Segons l'entitat que les gestioni:
   • Cookies pròpies: s'envien a l'equip terminal de l'usuari des d'un equip o domini gestionat pel propi editor i des del qual es presta el servei sol·licitat per l'usuari.
   • Cookies de tercers: s'envien a l'equip terminal de l'usuari des d'un equip o domini que no és gestionat per l'editor, sinó per una altra entitat que tracta les dades obtingudes mitjançant les cookies.
  • Segons el termini de temps que romanen actives en l'equip i/o dispositiu:
   • Cookies de sessió: dissenyades per recollir i emmagatzemar dades mentre l'usuari accedeix a una pàgina web.
   • Cookies persistents: les dades son emmagatzemades en el terminal i poden ser accedits i tractats durant un període definit pel responsable de la cookie, que pot anar d'uns minuts a diversos anys.
  • Segons la seva finalitat:
   • Cookies tècniques: permeten a l'usuari la navegació a través d'una pàgina web, plataforma o aplicació i la utilització de les diferents opcions o serveis que en ella hi hagi com, per exemple, controlar el trànsit i la comunicació de dades, identificar la sessió, accedir a parts de accés restringit, recordar els elements que integren una comanda, realitzar el procés de compra d'una comanda, realitzar la sol·licitud d'inscripció o participació en un esdeveniment, utilitzar elements de seguretat durant la navegació, emmagatzemar continguts per a la difusió de vídeos o so o compartir continguts a través de xarxes socials.
   • Cookies de personalització: permeten a l'usuari accedir al servei amb algunes característiques de caràcter general predefinides en funció d'una sèrie de criteris en el terminal de l'usuari com ara serien l'idioma, el tipus de navegador a través del qual s'accedeix al servei, la configuració regional des d'on s'accedeix al servei, etc.
   • La instal·lació de les següents cookies requereix del consentiment de l'usuari:
    • Cookies d'anàlisi: permeten al responsable de les mateixes, el seguiment i anàlisi del comportament dels usuaris dels llocs web als que estan vinculades. La informació recollida mitjançant aquest tipus de cookies s'utilitza en el mesurament de l'activitat dels llocs web, aplicació o plataforma i per a l'elaboració de perfils de navegació dels usuaris d'aquests llocs, aplicacions i plataformes, per tal d'introduir millores en funció de l'anàlisi de les dades d'ús que fan els usuaris del servei.
    • Cookies publicitàries: permeten la gestió, de la forma més eficaç possible, dels espais publicitaris que, si escau, l'editor hagi inclòs en una pàgina web, aplicació o plataforma des de la que presta el servei sol·licitat en base a criteris com el contingut editat o la freqüència en què es mostren els anuncis.
    • Cookies de publicitat comportamental: permeten la gestió, de la forma més eficaç possible, dels espais publicitaris que, si escau, l'editor hagi inclòs en una pàgina web, aplicació o plataforma des de la que presta el servei sol·licitat. Aquestes cookies emmagatzemen informació del comportament dels usuaris obtinguda a través de l'observació continuada dels seus hàbits de navegació, el que permet desenvolupar un perfil específic per mostrar publicitat en funció d'aquest.

Cookies emprades pel lloc web :

Nom Proveïdor / Domini Caducitat (1) Descripció Finalitat Entitat DICU (2) CNA (3) Més informació
PREF Google, Google Maps
.google.com, .google.es
2 Anys Emmagatzema les preferències i altra informació, en particular, idioma preferit, nombre de resultats de cerca mostrats per pàgina i si desitja tenir actiu el filtre SafeSearch Cookies tècniques Pròpia
NID Google, Google Maps, Google Drive, Google Plus
.google.com, .google.es
6 Mesos Inclou un identificador únic que permet recopilar la mateixa informació que la cookie PREF Cookies tècniques Pròpia
testcookie Google Maps
.google.es
Al finalitzar la sessió Permet comprovar si les cookies son permeses pel navegador Cookies tècniques Pròpia
khcookie Google Maps
.google.es
Al finalitzar la sessió Requerida per a la visualització d'ubicacions geogràfiques Cookies tècniques Pròpia
__utma Google Analytics
2 Anys Emmagatzema un ID d'usuari únic i registra la data, la primera i l'última vegada que l'usuari ha visitat la web. S'utilitza per fer recompte de quantes vegades visita el lloc web un usuari únic Cookies tècniques Tercer
__utmb Google Analytics
30 Minuts Registra l'hora d'arribada a la pàgina i venç al temps d'expiració definit en l'últim registre de pàgina vista. Serveix per identificar el nombre de sessions per usuari. S'elimina automàticament en canviar de web o en tancar el navegador Cookies tècniques Tercer
__utmc Google Analytics
Al finalitzar la sessió S'utilitza juntament amb la cookie __utmb per determinar si esgotat el temps d'expiració en la mateixa pàgina, procedeix o no establir una nova sessió per l'usuari Cookies tècniques Tercer
__utmz Google Analytics
6 Mesos Emmagatzema la font de trànsit o campanya, aquesta permet conèixer com l'usuari ha arribat al lloc web Cookies tècniques Tercer
__utmv Google Analytics
2 Anys Defineix parámetres addicionals per a la segmentació del trànsit (exclusió de visites dels administradors del lloc web) Cookies tècniques Tercer
__utmd Google Analytics
10 Segons Desactiva el codi que permet el seguiment i enviament de dades a Google Analytics Cookies tècniques Tercer
guest_id Twitter
.twitter.com
2 Anys Permet a l'usuari compartir els continguts a Twitter mitjançant el botó habilitat en algunes seccions Cookies tècniques Pròpia
L1e Linkedin
www.linkedin.com
Al finalitzar la sessió Inclou un identificador únic que permet utilitzar els serveis de Linkedin Cookies tècniques Pròpia
bcookie Linkedin
.linkedin.com
2 Anys Permet incloure a la pàgina funcionalitats de Linkedin, com pot ésser el botó compartir Cookies tècniques Pròpia
lidc Linkedin
.linkedin.com
1 Dia Permet incloure a la pàgina funcionalitats de Linkedin, com pot ésser el botó compartir Cookies tècniques Pròpia
TSccc699 Redsys
sis.redsys.es
Al finalitzar la sessió Permet realitzar l'abonament d'honoraris mitjançant la passarel·la de pagament Cookies tècniques Pròpia
 • (1) Temps d'expiració des de l'última interacció de la cookie (instal·lació o actualització).
 • (2) DICU: Deure d'informació i consentiment de l'usuari.
 • (3) CNA: Cookies no autoiniciades, que requereixen de la intervenció expressa de l'usuari (cumplimentar i/o registrar un formulari, iniciar i/o processar l'abonament de honoraris, prèmer un botó per compartir continguts...).

Serveis externs a :

 • Google Maps: Servei de cartografia en línia gratuït que pertany a Google.
 • Google Analytics: Servei gratuït d'estadístiques de llocs web propietat de Google.
 • Google Adwords: Programa que utilitza Google per oferir publicitat patrocinada a potencials anunciants.
 • Google Plus: Xarxa social operada per Google.
 • Google Drive: Servei d'allotjament d'arxius en línia ofert per Google.
 • Youtube: Lloc web on els usuaris poden pujar i compartir arxius de video.
 • Addthis: Permet compartir continguts mitjançant les xarxes socials i correu electrònic.
 • Uservoice: Permet als visitants facilitar valoracions i suggeriments.
 • Facebook: Xarxa social.
 • Twitter: Xarxa social que permet l'enviament de missatges curts amb un màxim de 140 caràcters.
 • Linkedin: Xarxa social orientada a professionals i negocis.
 • Skype: Aplicació que permet la comunicacions de text, veu i video per internet (VoIP).
 • Redsys: Empresa que presta serveis de processament de pagament a les entitats financeres.
 • Paypal: Empresa que processa peticions de pagament en comerç electrònic i altres serveis web.
 1. ¿Com puc canviar la configuració de les cookies?

  Hi ha diferents maneres d'administrar les cookies, cada navegador té diferents procediments per gestionar la seva configuració habitualment disponible a les Preferències/Opcions de Privacitat/Seguretat. Tanmateix disposa de les instruccions específiques, per configurar les opcions de cookies dels principals navegadors, en els enllaços facilitats a continuació.

  Per a més informació, també podeu consultar l'ajuda o el servei de suport del seu navegador.

 2. ¿Com puc revocar el meu consentiment al ús de cookies?

  Pot revocar el seu consentiment per a l'ús de cookies, a través de les opcions de configuració del seu navegador anteriorment descrites o bé a través de les opcions disponibles en els següents enllaços.

 3. Modificacions en la Política de Cookies

  Qualsevol canvi d'aquesta política serà publicat en aquest mateix lloc.

Última revisió de la Política de cookies realitzada el 30/01/2014

Advertiment informatiu

TAI fa tot el possible per garantitzar la veracitat de la informació inclosa en aquesta pàgina web, de igual manera TAI velarà per mantenir actualitzada l'informació publicada en línia. Els continguts d'aquesta pàgina poden ser modificats, corregits, eliminats o afegits en qualsevol moment, per tant es convenient comprovar amb regularitat la vigència o exactitud dels mateixos. TAI no ofereix garantia respecte l'exactitud de la informació del lloc web ja que per error u omisió la informació pot ésser incorrecte o haver quedat desactualitzada. Es considerarà la versió en espanyol la més actualitzada.